Skip to main content

Lähdeviittaus: Lähdemerkinnät: Tekstilähteet

Lähdemerkinnät: Tekstilähteet

Näin merkitset erityyppiset tekstilähteet lähdeluetteloon. Merkinnän rakenne ja esimerkkejä.

Erityyppiset tekstilähteet lähdeluettelossa

1 Sähköiset lähteet
1.​1 Artikkelit verkkolehdissä
1.2 Verkkodokumentit eli sähköiset erillisjulkaisut
1.3 Muu vapaa verkkoaineisto
1.3.1 WWW-sivut ja intranet
​1.3.2 Sähköposti
2 Painetut lähteet
2.1 Kirjat
2.2 Kirjaan sisältyvä artikkeli tai luku
​2.3 Kausijulkaisut
​2.4 Päättötyöt, opinnäytetyöt, pro gradu -tutkielmat
2.5 Esitteet
​2.6 Arvostelut
2.7 Julkaisemattomat lähteet
​3 Haastattelut

1 Sähköiset lähteet

1.1 Artikkelit verkkolehdissä

Lähdemerkinnän rakenne:

Open Access -verkkolehdessä ilmestynyt aikakauslehden artikkeli:

Kirjoittaja. Vuosi. Artikkelin nimi. Lehden nimi [viestintyyppi] numerotiedot, sivut. [Viittaamisen ajankohta]. Saatavuus: verkko-osoite.

Portin, P. 2007. Onko arvovapaata tiedettä olemassa? Tieteessä tapahtuu [verkkolehti] vsk. 25 nro 2, 19-24. [Viitattu 14.9.2017]. Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/99/76

DOI-osoitteellinen artikkeli:

Lehti, S. & Lehtinen, E. 2005. Computer-supported Problem-based Learning in the Research Metholodogy Domain. Scandinavian Journal of Educational Research [verkkolehti] vol. 49 iss. 3, 297-323. [Viitattu 14.9.2017]. Saatavissa: http://dx.doi.org/10.1080/00313830500109618

DOI-osoitteeton artikkeli:

Spinks, N. 2005. Talking about my generation. Canadian Healthcare Manager [verkkolehti] vol. 12 iss. 7, 11. [Viitattu 14.9.2017]. Saatavissa: https://search.proquest.com/docview/205833962

 

1.2 Verkkodokumentit eli sähköiset erillisjulkaisut

Lähdemerkinnän rakenne:

Kirjoittaja (jos löytyy - muutoin voi käyttää julkaisijaa). Julkaisuaika. Dokumentin nimi [viestintyyppi]. Julkaisupaikka: Julkaisija/kustantaja. [Viittaamisen ajankohta]. Saatavuus: verkko-osoite.

Honkanen, R. 2007. Tupakkalain toteutuminen ravintoloissa ja muissa ravitsemisliikkeissä tupakkalain muutoksen 1.6.2007 jälkeen: valvontahanke vuonna 2007 [verkkodokumentti]. Helsinki: Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus. [Viitattu 14.9.20157. Saatavissa: http://www.valvira.fi/documents/14444/22511/Yhteenveto_valvontakampanja_2007_140208.pdf

Veuro, S., Lähteenoja, S. & Lettenmeier, M. 2008. HarrastusMIPS : vapaa-ajan vieton luonnonvarojen kulutus  [verkkodokumentti]. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus. Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisuja 5/2008. [Viitattu 14.9.2017]. Saatavissa: http://www.sll.fi/mita-me-teemme/tuotanto-ja-kulutus/mips/kotimips/harrastusmipsraportti.pdf

Ellibs

Haapala, J. 2004. Bluetooth : teoriaa ja käytäntöä [verkkodokumentti]. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. [Viitattu 14.9.2017]. Saatavissa: https://www.ellibslibrary.com/fi/book/952-5113-80-9

Finlex

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta 10.5.1991/800. Suomen laki [online]. [Viitattu 14.9.2017]. Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19910800

Encyclopedia Britannica

 "Gold (Au)." 2006. Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. [Viitattu 14.9.2017]. Saatavissa: http://academic.eb.com/EBchecked/topic/237258/

Talentum Fokus

Koulu, R. & Lindfors, H. & Niemi, J. 2015-2017. Insolvenssioikeus [verkkodokumentti]. Helsinki: Talentum Fokus. [Viitattu 14.9.2017]. Saatavissa: http://fokus.talentum.fi/

Terveysportti

Sane, T. 2015. Hypokalemia. Teoksessa Akuuttihoito-opas. Duodecim. [Viitattu 14.9.2017]. Saatavissa Terveysportissa: http://www.terveysportti.fi
 

       AMK-opinnäytetyö

Lahti, H. 2006. Hetki ennen sarastusta: kuvakirja nuorille aikuisille.[verkkodokumentti]. Opinnäytetyö. Lahti: Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti. [Viitattu 31.7.2015].  Saatavissa: http://theseus.fi/handle/10024/11580

Pro gradu -tutkielma

Kondelin, H. 2003. Naisten kokemuksia antenataalisesta sairaalahoidosta [verkkodokumentti]. Pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto, hoitotieteen laitos. [Viitattu 31.7.2015].  Saatavissa: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-12577

Väitöskirja

Hirvensalo, M. 2002. Liikuntaharrastus iäkkäänä: yhteys kuolleisuuteen ja avuntarpeeseen sekä terveydenhuolto liikunnan edistäjänä [verkkodokumentti]. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Studies in sport, physical education and health, 87. [Viitattu 21.8.2015]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-1345-7

Muu verkkodokumentti

Friman, M. et al. (toim.) 2004. Ammattikorkeakouluetiikka [verkkodokumentti]. Helsinki: Opetusministeriö, koulutus- ja tiedepolitiikan osasto. Opetusministeriön julkaisuja 30. [Viitattu 31.7.2015]. Saatavissa: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2004/ammattikorkeakouluetiikka

 

1.3 Muu vapaa verkkoaineisto

1.3.1 Web-sivut ja intranet

Lähdemerkinnän rakenne:

Kirjoittaja tai dokumentin sisällöstä vastaava tekijä. Julkaisuvuosi. Lähteen nimi [julkaisutyyppi]. [Viittaamisen ajankohta]. URL-osoite.

Sammalisto, A. 2015. FC Lahdelle arvokas kotivoitto Alvesin osumalla. Etelä-Suomen Sanomat [verkkolehti]. [Viitattu 9.9.2015]. Saatavissa: http://www.ess.fi/urheilu/jalkapallo/2015/08/30/fc-lahdelle-arvokas-kotivoitto-alvesin-osumalla

Lahden Ammattikorkeakoulu. 2015. Lahden Ammattikorkeakoulun henkilöstöohjelma 2020. [Viitattu 8.9.2015]. Saatavissa Lahden Ammattikorkeakoulun Intranetissa: https://intra.lamk.fi/henkilosto/henkilostoohjelma/Sivut/aloitussivu.aspx

Jos www-sivulle ei löydy muuta tekijää kuin sähköpostiosoite tai sivujen ylläpidosta vastaava organisaatio, ne voidaan merkitä tekijäksi.

Viitattu-merkintä päivämäärineen ja URL-osoitteineen kertoo, että lähdemateriaali oli saatavissa osoitteesta ainakin mainittuna päivänä.

 

1.3.2 Sähköposti

Lähdemerkinnän rakenne:

Viestin lähettäjä Julkaisuaika. Viestin otsikko. Isäntäviestijärjestelmän nimi. [Viestintyyppi] Vastaanottaja. Julkaisupaikka. Julkaisija. Viestin lähetyspäivä. Viittaamisen ajankohta. Sijainti isäntäviestijärjestelmässä. Saatavuus ja verkko-osoite (ei yksityisistä viesteistä).

Palonen, Vuokko 1997. Re: ISO 690-2 [sähköpostiviesti]. Vastaanottaja Eeva-Liisa Aalto. Lähetetty 27.9.1997. [Viitattu 10.10.1997].

Murtomaa, Eeva 1997. Re: Computer files cataloging question. AUTOCAT: Library cataloging and authorities discussion group [sähköinen keskustelulistaviesti]. Buffalo: AUTOCAT, Thu 16 Oct 1997 10:15:22 +0300. [Viitattu 16.10.1997]. Tilattavissa sähköpostiosoitteesta: LISTSERV@LISTSERV.ACSU.BUFFALO.EDU. Saatavissa: http://www.acsu.buffalo.edu/~ulcjh

 

2 Painetut lähteet

2.1 Kirjat

Lähdemerkinnän rakenne:

Kirjoittaja. Vuosi. Kirjan nimi. Julkaisupaikka: Kustantaja.

Viitala, R. 2004. Henkilöstöjohtaminen. Helsinki: Edita.

Oranen, M. (toim.) 2001. Perheväkivallan varjossa. Raportti lapsikeskeisen työn kehittämisestä. Ensi- ja turvakotien liiton julkaisuja 30. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto.

Hirsjärvi, S., Remes. P. & Sajavaara, P. 2007. Tutki ja kirjoita. 13., osin uudistettu laitos. Helsinki: Tammi.

 

2.2 Kirjaan sisältyvä artikkeli tai luku

Lähdemerkinnän rakenne:

Tekijä. Vuosi. Artikkelin nimi. Teoksessa: Toimittajat. Teoksen nimi. Kustannuspaikka: Kustantaja, sivut.

Hynönen, A. 2002. Matkailun alueellinen suunnittelu kestävän kehityksen näkökulmasta. Teoksessa J. Saarinen & S. Järviluoma (toim.). Luonto matkailukohteena: virkistystä ja elämyksiä luonnosta. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 866. Rovaniemi: Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen tutkimusasema, 135-147.

 

 

2.3 Kausijulkaisut

Lähdemerkinnän rakenne:

Kausijulkaisun (esim. aikakauslehden) artikkeli

Kirjoittaja. Vuosi. Artikkelin nimi. Isäntäjulkaisun nimi, numero, vuosikerta/vuosi, sivut.

Ukkola, M. 2008. Ympäristönäkökohdat julkisissa hankinnoissa. Ympäristö ja terveys 5/2008, 40-43.

Ukkola, J. 2006. Ruumiin kulttuuria kulttuurikaupungissa. Suomen Kuvalehti 3/2006, 29-33.

Sanomalehden artikkeli

Kirjoittaja. Vuosi. Artikkelin nimi. Lehden nimi. Ilmestyspäivä. Sivut.

Hellberg, K. 2005. Koulukirjasto innostaa oppilaita lukemaan. Uusimaa 10.3.2005, 5.

 

2.4 Päättötyöt, opinnäytetyöt, pro gradu -tutkielmat

Lähdemerkinnän rakenne:

Kirjoittaja. Vuosi. Otsikko. Työn laatu. Työn säilytyspaikka (esim. korkeakoulu).

Ruoho, M. 2008. Dokumentointi ja kunnossapito tuotannon välineinä. Kone- ja tuotantotekniikan opinnäytetyö. Lahti:  Lahden ammattikorkeakoulu, Tekniikan laitos.

Ylinen, Pauliina. 2008. Musiikkioppilaitokset harrastajaksi kasvamisen näyttämönä. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto, soveltavan kasvatustieteen laitos.

 

2.5 Esitteet

Lähdemerkinnän rakenne:

Tekijä. Vuosi. Otsikko. Julkaisun tyyppi.

Lahti Travel Oy. 2015. Lahden seutu. Esite.

 

2.6 Arvostelut

Katsaus tai arvostelu voi käsitellä esimerkiksi kirjaa tai elokuvaa.

Lähdemerkinnän rakenne:

Kirjoittaja. Vuosi. Otsikko. Julkaisukanava: lehden nimi, numero, sivut.

Carlson, K. 1996. Kiitos kirjasta! [arvostelu kirjasta S. Istanmäki. 1995. Liian paksu perhoseksi. Helsinki: Kirjayhtymä]. Suomen Kuvalehti 22/1995, 58.

 

2.7 Julkaisemattomat aineistot

Julkaisijan sijasta merkitään julkaisematon.

 

3 Haastattelut

Lähdemerkinnän rakenne:

Haastateltavan nimi. Vuosiluku. Tehtävä. Organisaatio. Haastattelun päivämäärä

Kallioinen, O. 2015. Rehtori. Lahden ammattikorkeakoulu. Haastattelu 25.2.2015.