Skip to main content

Julkaisijan opas: Vinkkejä kirjoittajalle

Tutkimusartikkelin rakenne

  I = Introduction eli johdanto
M = Methods eli menetelmät
R = Results eli tulokset
D = Discussion eli pohdinta
 
Tieteellisissä aikakauslehdissä (journals) artikkelit kulkevat asiantuntija-arvioinnin (referee, peer review) kautta.

Tutkimusjulkaisuihin sisältyy aina lähdeluettelo, jonka perusteella on mahdollista arvioida aineiston kattavuutta ja ajantasaisuutta.

Tiivistelmä (abstract) antaa yleiskuvan tutkimuksen sisällöstä.

Julkaisupisteet ja -palkkiot

Julkaisutiedonkeruuseen ilmoitetuista ja hyväksytyistä julkaisuista kertyy LAMKille julkaisupisteitä, ja näistä julkaisuista maksetaan palkkiot myös kirjoittajille.

Julkaisutiedonkeruuseen hyväksytään julkaisut, joissa vähintään yksi tekijöistä on työsuhteessa LAMKiin. Tämän affiliaation tulee olla julkaisussa näkyvillä. Julkaisun tulee myös perustua tekijän asiantuntijuuteen ja LAMKissa tehtävään työhön. Sähköisten julkaisujen osalta on hyvä huomioida, että julkaisulla pitää olla toimituskunta - esimerkiksi henkilökohtaisessa blogissa julkaistut kirjoitukset eivät siis kelpaa.

Tarkemmat ohjeet julkaisutiedonkeruuseen löydät täältä. Julkaisupalkkioista puolestaan löytyy lisätietoa Julkaisutoiminnan sivulta Respasta  (vaatii kirjautumisen).

Ennen kuin aloitat...

Hienoa, että olet päättänyt tarttua kynään! Ennen kuin aloitat varsinaisen kirjoittamisen, on hyvä miettiä muutama perusasia, jotta sinulla on selkeät suuntaviivat ohjaamaan kirjoittamista.

Mitä olet kertomassa?

 • päätä aihe: mitä sellaista uutta tai mielenkiintoista olet tehnyt tai tekemässä, mistä haluat kertoa muillekin?
 • muista, että aiheen tulee liittyä LAMKissa tekemääsi työhön

Kenelle olet kertomassa?

 • kohdeyleisö vaikuttaa tekstin sisältöön, pituuteen ja tyyliin
 • kaikille (yleistajuinen), ammattiyhteisölle (ammatillinen) vai tiedeyhteisölle (tieteellinen, tutkimuksellinen)

Missä olet kertomassa?

 • kun aihe ja kohdeyleisö on päätetty, on vielä löydettävä sopiva julkaisu artikkelille
 • kun julkaisu on valittu, perehdy huolellisesti ko. julkaisun omiin kirjoittajaohjeisiin ja käytänteisiin ja noudata niitä (tämä edesauttaa julkaisuprosessia huomattavasti)
 • kannattaa myös hieman silmäillä, millaisia artikkeleita julkaisussa on aiemmin ilmestynyt


Muista, että kukaan ei ole seppä syntyessään - kirjoittajaksi ei tulla, sellaiseksi ryhdytään!

Vinkkejä kirjoittamiseen

Artikkelin otsikko

 • otsikko luetaan ensimmäisenä ja se voi joko sytyttää tai sammuttaa mielenkiinnon - käytä siis aikaa otsikon miettimiseen!
 • hyvä otsikko on samaan aikaan informatiivinen, napakka ja kiinnostava

Ingressi

 • artikkelin alkuun tuleva lyhyt "sisäänheittäjä", joka avaa jutun sisällön ja tarkoituksen lukijalle muutamalla virkkeellä

Muista väliotsikot

 • välitotsikot jäsentävät ja palastelevat tekstiä
 • auttavat hahmottamaan kokonaisuutta ja tekevät artikkelista luettavamman
 • pyri myös välitotsikoissa informatiivisuuteen, vältä geneerisiä väliotsikoita kuten "Aluksi" tai "Lopuksi"
 • määrä riippuu artikkelin pituudesta, mutta niitä kannattaa käyttää lyhyissäkin kirjoituksissa (minimissään kuitenkin aina 2-3 kpl)

Keskusteluosion merkittävyys

 • keskusteluosio on monesti artikkelin mielenkiintoisin osuus
 • vedä yhteen artikkelissa käsiteltyjä asioita ja pohdi niiden merkittävyyttä ja mahdollista jatkoa (toimenpiteet, jatkotutkimukset- ja hankkeet jne)

Oikeakielisyys

 • oikeakielinen ja huolellisesti kirjoitettu teksti antaa sekä kirjoittajasta että sisällöstä luotettavan ja asiantuntevan kuvan
 • voit käyttää apuna mm. Kielitoimiston ohjesivuja

Lähdeviittaus ja lähdeluettelo

 • jos käytät artikkelissasi lähteitä, on ne merkittävä selkeästi ja huolellisesti kohdejulkaisun käyttämän tyylin mukaisesti
 • viittaus on aina kaksiosainen ja koostuu tekstiviitteestä ja lähdeviitteestä (lähdeluettelo)
 • ole tarkka viittausten muotoseikoissa ja varaa viitteiden laatimiseen tarpeeksi aikaa
 • muista, että viittaukset antavat yleiskuvan tekstin tasosta ja luotettavuudesta!
 • lisätietoja viittaamisesta ja LAMKissa käytettävästä Harvardin tyylistä löydät tämän oppaan Viittaaminen ja lähdeluettelo -sivulta

Psst! LAMKin opiskelija!

Haluaisitko tuoda omaa osaamistasi esille, vaikkapa kertomalla opintoihin liittyvästä projektista tai opinnäytetyöprosessistasi? Jäikö opinnäytetyöstä jotain sanomatta? Kirjoita yhdessä opettajan kanssa artikkeli!

Artikkelin kirjoittaminen on mielenkiintoinen prosessi sekä opettajalle että opiskelijalle ja tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden oman asiantuntijuuden kehittämiseen myös yhteiskirjoittamisen avulla.

Ammatillisia julkaisukanavia

Tieteellisiä julkaisukanavia