Skip to main content

Julkaisijan opas: Etusivu

Tervetuloa LAMKin julkaisijan oppaaseen!

Lahden ammattikorkeakoulun julkaisutoiminnan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaaleja sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Tämä opas on tarkoitettu kaikille LAMKin julkaisutoiminnasta kiinnostuneille ja ennen kaikkea kirjoittajille. Oppaan välilehdiltä löydät neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Yhteystiedot

Vastaava toimittaja

Miia Willman
puh. 044 708 1828

Julkaisutiimi

julkaisut@lamk.fi

LAMKin julkaisut

 

Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarjan julkaisut v. 2015 alkaen löytyvät Theseuksesta.

LAMKpub on Lahden ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LAMKin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita ja audiovisuaalisia julkaisuja. Kaikki julkaisut ovat avoimesti ja ilmaiseksi kenen tahansa saatavilla. Alustalla julkaistaan kahta lehteä, LAMK Pro ja LAMK RDI Journal. Molemmat lehdet ovat jatkuvasti päivittyviä.

LAMK Pro julkaisee suurelle yleisölle tai oman alan ammattiyhteisölle suunnattuja artikkeleita, jotka voivat olla mm. katsauksia oman alan opetuksen kehitykseen, hankkeiden kuulumisia tai perusteltuja kannanottoja ajankohtaiseen keskusteluun.

LAMK RDI Journal julkaisee pidempiä artikkeleita, jotka käsittelevät LAMKin TKI-toiminnassa syntyneitä tuloksia (mm. työelämän kehittämishankkeet, YAMK-työnä tehdyt kehittämishankkeet) ja joissa tulee olla selkeä tutkimusasetelma ja -aineisto.

Uusimmat artikkelit

 
LAMK Pro
Loading ...
LAMK RDI Journal
Loading ...

Julkaisusuunnitelma 2018

Julkaisutoimintaa ohjaa LAMKin strategia. Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAMKissa tehtävää kehittämistyötä sekä LAMKin painoaloja ja profiileja. Myös aluekehitystoiminnassa julkaisutoiminnalla on keskeinen rooli. Julkaisutoiminnan kehittämisessä korostuvat avoimuus, monialaisuus, osaaminen, verkostoituminen, yhteistyö ja kansainvälisyys.

Vuonna 2018 kehittämisalueina ovat esimerkiksi julkaisemisen tekeminen osaksi omaa työtä, avoimen julkaisemisen jalkauttaminen yksiköihin, vuorovaikutussuunnitelmien ja TKI-viestinnän vahvistaminen ja oman julkaisuosaamisen kehittäminen ja jakaminen.

Julkaisutoiminnan määrällisenä tavoitteena vuodelle 2018 on tuottaa yhteensä 420 julkaisua, joista open access -julkaisujen osuus on 98%.

Lahden ammattikorkeakoulu on sitoutunut toteuttamaan avoimeen tieteen ja tutkimuksen kansallista strategiaa.  Strategian yksi keskeinen osa on tiedon saatavuuden vahvistaminen. Avoin tiede ja tutkimus suuntaa julkaisutoimintaa kohti open access –julkaisemista, vaikuttaa aineistojen keräämiseen ja hallintaan ja tekee julkaisutoiminnan näkyvämmäksi osaksi LAMKin toiminnassa.

Miksi julkaista?

  • Julkaisutoiminta on osa LAMKin opetusta sekä TKI-toimintaa.
  • Julkaisutoiminnalla tuodaan esille LAMKin henkilöstön osaamista ja asiantuntijuutta. 
  • Julkaisutoiminta tukee myös LAMKin markkinointia, imagon rakentamista ja viestintää.
  • Ansiokkaat julkaisut kertovat laadukkaasta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta.
  • Julkaisu on meriitti myös tekijälleen.
  • Julkaisut, taiteellinen toiminta, audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat tuovat  2 prosenttia TKI-toiminnalle tulevasta rahoituksesta (OKM:n luokitteluluokat A–F, I.) Laskennassa otetaan huomioon kolmen viimeisen vuoden julkaisut.

Julkaisut LAMKissa

Vanhemmat julkaisut

A Tutkimuksia
B Oppimateriaalia
C Artikkelikokoelmia, raportteja ja muita ajankohtaisia julkaisuja

Tutkimuksen ja kirjoittamisen tueksi