Skip to main content

Avoin tiede ja tutkimus: Avoin TKI LAMKissa

Julkaisutoiminnan avoimuus

LAMK on sitoutunut avoimuuden periaatteisiin myös omassa julkaisutoiminnassaan. LAMKin julkaisusarja on kaikkien luettavissa Theseuksessa, ja LAMKpub -julkaisuportaalin verkkolehdet LAMK Pro ja LAMK RDI Journal toimivat nekin open access -periaatteella.

LAMKin julkaisutoiminnan tavoitteena on, että vuonna 2019 kaikista julkaisuista avoimia on 98%. Vuoden 2018 julkaisuista oli avoimia 97%.

Rinnakkaisjulkaiseminen on eri asia kuin julkaiseminen Open Access -lehdissä. Mikäli artikkeli ei ole muuten avoimesti saatavilla, tallennetaan siitä kopio Theseuksen Rinnakkaistallenteet -kokoelmaan, josta se on vapaasti kenen tahansa luettavissa. Rinnakkaisjulkaisuvelvoite koskee ensisijaisesti tieteellisiä, julkaisutyypin A ja B julkaisuja.

Lisää julkaisutoiminnasta ja sen kehittämisestä  voit lukea Julkaisijan oppaasta.

Lahden korkeakoulukirjaston julkaisutiimi auttaa kaikessa julkaisemiseen liittyvässä, tavoitat meidät osoitteesta julkaisut@lamk.fi.

Avoimuus LUT -korkeakouluissa

LAMK on sitoutunut LUT -korkeakoulujen yhteisiin avoimuuden linjauksiin.

Euroopan unioni, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä keskeiset rahoittajat edellyttävät julkisin varoin rahoitettujen tutkimusten tulosten avoimuutta. LUT-korkeakoulut ovat sitoutuneet avoimuuden periaatteisiin omassa tutkimus-, kehitys- ja julkaisutoiminnassaan. Avoimen tieteen ja TKl-toiminnan vastuut ja toiminnot on suunniteltu ja resursoitu asianmukaisesti. LUT-korkeakoulut tekevät soveltuvin osin yhteistyötä avoimen tieteen ja TKl-toiminnan edistämisessä.

LUT-korkeakouluissa noudatetaan sekä hyvää tieteellistä käytäntöä että avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteita ja periaatteita. Tutkimusmenetelmien, aineistojen ja tulosten tulisi olla mahdollisimman helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä. LUT-korkeakoulujen luottamukselliset yhteistyösuhteet yritysten kanssa tulee kuitenkin huomioida kaikessa toiminnassa, myös avoimuutta suunniteltaessa.

Luottamuksellisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta ja tietosuojasta huolehditaan lainsäädännön, hyvän tieteellisen käytännön sekä korkeakoulujen ohjeiden, määräysten ja laadittujen sopimusten mukaisesti.

Hyvä tutkimusaineistojen hallinta tulee varmistaa tutkimusprosessin alusta lähtien ja aineisto tulee tehdä käyttökelpoiseksi ja löydettäväksi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) –periaatteiden[1] mukaisesti. LUT-korkeakoulut suosittelevat kaikissa tutkimushankkeissa aineistonhallintasuunnitelman laatimista ja aineistojen kuvailutiedoista (metatiedoista) huolehtimista.

LUT-korkeakoulut tarjoavat yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa tutkimusdatainfrastruktuurin, joka käsittää aineistojen hallintaa, käyttöä, löydettävyyttä ja jakamista tukevia työvälineitä ja palveluita.

Aineistojen avaamisessa suositellaan käytettävän esimerkiksi Creative Commons –lisenssejä[2], joilla voidaan määrittää jatkokäytön avoimuutta.

Tutkimus- ja hanketoiminnan tulokset julkaistaan sellaisella areenalla, joka on korkeakoulujen edun ja tutkimuksen tekijöiden meritoitumisen kannalta paras.

LUT-korkeakoulut suosittavat vahvasti julkaisujen rinnakkaistallentamista esimerkiksi LUTPub- tai Theseus -julkaisuarkistoihin kustantajien antamien lupien mukaisesti siten, että julkaisut ovat tietoverkossa avoimesti saatavilla heti kun mahdollista.

Korkeakoulut kouluttavat henkilökuntaansa ja opiskelijoita avoimen tieteen ja avoimen TKl-toiminnan periaatteisiin ja toimintatapoihin. Avoimen tieteen ja TKl-toiminnan ohjeistusta ylläpidetään organisaatioiden verkkosivuilla. Neuvontapalvelut organisoidaan helposti saavutettaviksi.

 

[1] European Commission, Directorate-General for Research & Innovation. (2016). H 2020 Programme, Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020.http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf

[2] http://creativecommons.fi/

Aineistojen avoimuus

Tutkimusaineistojen avaaminen ja avoimet tutkimusmenetelmät ovat yksi avoimen TKI -toiminnan näkyvimpiä muotoja avoimen julkaisemisen lisäksi.

Hankkeille tulee jo suunnitteluvaiheessa tehdä aineistonhallintasuunnitelma. LAMKissa on tätä varten käytössä  DMPTuuli -aineistonhallintatyökalu.

Aineistojen pitkäaikaisssäilytys (PAS) ja jatkohyödynnettävyys ovat osa aineistonhallintaa. LAMKin hankkeissa tutkimusdatan ensisijaisena tallennuspaikkana suositellaan käytettäväksi IDA-palvelua.

Aineiston avaamisessa jatkokäyttöön suositellaan esim. Creative Commons –lisenssiä, jolloin tutkija voi määrittää datan jatkokäytön avoimuutta.

Lue lisää aineistonhallinnasta tämän oppaan Aineistonhallinta -välilehdeltä.

Lahden korkeakoulukirjasto tarjoaa tukea aineistohallinnan suunnitelman laadintaan ja datan hallintaan sekä kuvailuun sen määritetyn elinkaaren ajan. Tukipalvelut tavoitat parhaiten sähköpostitse researchdata@lamk.fi.