Skip to main content

Avoin tiede ja tutkimus: Avoin TKI LAMKissa

Rinnakkaistallentaminen LAMKissa

Rinnakkaistallentaminen on eri asia kuin julkaiseminen Open Access -lehdissä. Rinnakkaistallennettavat artikkelit lisätään omaan kokoelmaansa Theseukseen, josta ne ovat vapaasti kenen tahansa luettavissa. Rinnakkaistallennusvelvoite koskee ensisijaisesti uusia tieteellisissä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa ja konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistuja artikkeleita.

Rinnakkaistallentaminen on osa LAMKin Avoimen tieteen ja tutkimuksen suunnitelmaa ja tukee osaltaan LAMKin strategiaa ja tavoitteita.  Rinnakkaistallentaminen tuo hyötyä myös kirjoittajille: se lisää julkaisun näkyvyyttä ja todennäköisyyttä tulla viitatuksi.

Tarkemman ohjeistuksen löydät täältä.

ATT – Avoin tiede ja tutkimus LAMKissa – toimintasuunnitelma 2017

Avoimen tutkivan työotteen vahvistaminen opetus- ja TKI -toiminnassa

 • Avoimuus julkaisuissa, TKI-hankkeissa, opinnäytetyöprosesseissa ja oppimateriaaleissa
 • OA -julkaisujen osuus julkaisutoiminnasta 87%
 • Alueellisen tutkimuksen näkyväksi tekeminen ja vaikuttavuuden mittaaminen
 • ATT -tukipalvelujen vakiinnuttaminen (julkaisut, datatuki, tekijänoikeudet)
 • Vuoden ATT -teko

ATT:hen liittyvän osaamisen vahvistaminen

 • Sisäiset koulutukset mm. tutkimusdatasta ja vaikuttavuuden lisäämisestä
 • Osallistuminen ulkoisiin koulutuksiin
 • Osallistutaan ATT -palveluiden ohjausryhmän sekä PAS -työryhmän toimintaan (OKM:n ATT hanke)

Aineistojen pitkäaikaissäilytystä tukevien palveluiden kehittäminen

 • Pitkäaikaissäilytysratkaisujen (PAS) kartoitusta jatketaan, tukipalveluista viestimistä tehostetaan ja  ohjeistuksia päivitetään
 • Tutkimusdatan pitkäaikaissäilytys: hyvinvointiaineiston pilotteja 2017
 • Tuuli-työkalu
 • Aineistonhallintasuunnitelma

Opetusaineistojen laajan avoimuuden lisääminen

 • Koulutusta ja työpajoja (mm. Creative commons –lisenssit, tekijänoikeudet)
 • Avoimet opetusaineistot-paketti (selvitetään nykytilanne, oikeudet, ohjeistetaan ja rohkaistaan opettajia avointen opetusaineistojen laatimisessa ym.)

Lahden ammattikorkeakoulun TKI-ohjelma 2016-2018

Lahden ammattikorkeakoulun TKl-ohjelma 2016–2018 perustuu LAMKin strategiaan ja ohjaa LAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI). TKI-ohjelman taustana on LAMKin visio: ”Oivaltava, tutkiva ja kehittävä LAMK 2020 - alueen kasvun aloitteellinen edistäjä ja kansainvälinen tulevaisuuden osaamisen uudistaja”. TKI-ohjelman lähtökohtana ovat lisäksi eurooppalaisen ja kansallisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan strategiset linjaukset sekä alueelliset strategiat ja ohjelmat.

LAMKin TKI-toiminta on osa suomalaista ja alueellista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää, joka toimii kansainvälisissä verkostoissa ja yhä globaalimmassa kilpailuympäristössä sekä aktiivisessa kumppani- ja yritysyhteistyössä. Se on käytännönlähtöistä, kehittämispainotteista ja soveltavaa sekä tuottaa konkreettisia tuloksia.

TKI-toiminnan viitekehyksenä toimivat LAMKin uuden strategian mukaiset monialaiset painoalat, joita ovat muotoilu, älykäs teollisuus, hyvinvointi ja uudistava kasvu sekä elinvoimainen ympäristö. TKI-toimintaa toteutetaan vahvasti verkosto- ja yritysyhteistyössä.

LAMK noudattaa TKI-toiminnassaan sekä hyvää tieteellistä käytäntöä että avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteita ja periaatteita.

Julkaisusuunnitelma 2017

Julkaisutoimintaa ohjaa LAMKin strategia. Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAMKin painoaloja ja profiileja. Myös aluekehitystoiminnassa julkaisutoiminnalla on keskeinen rooli. Julkaisutoiminnan kehittämisessä korostuvat avoimuus, monialaisuus, osaaminen, verkostoituminen, yhteistyö ja kansainvälisyys.

Vuonna 2017 kehittämisalueina ovat esimerkiksi julkaisemisen tekeminen osaksi omaa työtä, avoimen julkaisemisen jalkauttaminen yksiköihin, vuorovaikutussuunnitelmien vahvistaminen ja oman osaamisen kehittäminen ja jakaminen.

Julkaisutoiminnan määrällisenä tavoitteena vuodelle 2017 on tuottaa yhteensä 400 julkaisua, joista open access -julkaisujen osuus on 87%.

Lahden ammattikorkeakoulu on sitoutunut toteuttamaan avoimeen tieteen ja tutkimuksen kansallista strategiaa.  Strategian yksi keskeinen osa on tiedon saatavuuden vahvistaminen. Avoin tiede ja tutkimus suuntaa julkaisutoimintaa kohti open access –julkaisemista, vaikuttaa aineistojen keräämiseen ja hallintaan ja tekee julkaisutoiminnan näkyvämmäksi osaksi LAMKin toiminnassa.