Skip to main content

Avoin tiede ja tutkimus: Avoin TKI

Avoimen TKI -toiminnan periaatteita

  • pääsääntöisesti kaikki aineistot, tulokset ja tuotokset ovat avoimia
  • aineistolla tarkoitetaan TKI-toiminnassa tuotettuja, muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin toiminnan tuotokset perustuvat
  • avoimuudessa noudatetaan hyvää aineistonhallintatapaa ts. tutkimuseettisiä periaatteita sekä lainsäädäntöä
  • luottamuksellisten/arkaluontoisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta sekä tietosuojasta on huolehdittava
  • avoimuutta tuetaan infrastruktuurilla, joka pitää sisällään aineiston hallintaa, käyttöä, löydettävyyttä ja jakamista tukevat työkalut ja palvelut
  • tuotosten ja aineistojen avaaminen aiheuttaa kustannuksia, jotka täytyy ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa

Avoin TKI ammattikorkeakouluissa

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä. Tavoitteena on lisätä TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä. Avoimuus lisää tutkijoiden meritoitumista ja ammattikorkeakoulun henkilöstön  ammatillista verkostoitumista.

TKI-toiminnan aineistojen, menetelmien, julkaisujen, osaamisen ja tukipalveluiden laajamittaisen saatavuuden ja saavutettavuuden kautta voivat yritykset, yhteisöt, päätöksentekijät sekä kansalaiset osallistaa tutkimuksen tekemiseen entistä laajemmin.

Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja infrastruktuurit

TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit on koottu tietokantaan, jonka tiedot pohjautuvat ammattikorkeakouluille syksyllä 2015 järjestettyyn sähköiseen kyselyyn.

Avoimuuden lisääminen korkeakouluissa

Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä on ammattikorkeakoulujen hanke, jonka tavoitteena on lisätä avoimuutta niin, että se hyödyttäisi parhaalla mahdollisella tavalla elinkeinoelämää ja erityisesti pk-yrityksiä.

Kaikki ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet hankkeeseen. Hankkeen hallinnoija on SeAMK ja varsinaisesta toiminnasta vastaavat Haaga-Helia, Lapin amk ja SAMK.

Hankkeelle on saatu rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoitushausta.
Hanke toteuttiin ajalla 1.4.2015–31.12.2016.